Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
adriano66
4342 9664 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viashampain shampain
adriano66
Reposted fromFero Fero viadotmariusz dotmariusz
adriano66
1244 a29b 500
Reposted fromdatfeel datfeel viapffft pffft
adriano66
6286 8cf8
Reposted fromdatfeel datfeel viafootman footman
adriano66
7103 9bd5 500
Reposted frommiststueck miststueck viachowchow chowchow
adriano66
7513 9272 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viagreywolf greywolf
adriano66
Reposted fromzelbekon zelbekon viadivi divi
adriano66
6501 0e50 500
Reposted fromnyaako nyaako viamolotovcupcake molotovcupcake
adriano66
4160 e121
Reposted frompapaj papaj viaBBart BBart
adriano66
7276 f02b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaripencjo ripencjo
adriano66
Reposted fromtojika4 tojika4 viav2px v2px
adriano66
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
adriano66
4149 a46d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamichalkoziol michalkoziol
adriano66
9431 4e9e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszpaqus szpaqus
adriano66
Dealing the second
Reposted fromtgs tgs viaSirenensang Sirenensang
adriano66
adriano66
4225 aee8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianicciekawego nicciekawego
adriano66
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
adriano66
Reposted fromzelbekon zelbekon viavimes vimes
adriano66
Reposted fromzelbekon zelbekon viathor7o thor7o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl